Korpus Jene

Korpus Jene dostupan je u korpusnome alatu Sketch Engine koji omogućuje različita pretraživanja korpusa. Sketch Engineu mogu besplatno pristupiti svi koji imaju AAI@EduHr korisnički račun, a moguć je i besplatan pristup na mjesec dana (free trial).  Zbog pravila Sketch Enginea korpus Jene dostupan je samo onima kojima voditeljica projekta omogući pristup. Pristup imaju svi članovi projekta te svi zainteresirani koji se e-porukom jave na adresu mmihalj@ihjj.hr. Također tko nema  korisnički račun s pomoću kojega se može koristiti Sketch Engineom, može uz najavu doći u Institut  i besplatno pretražiti korpus.


O korpusu Jene