Hrvatska terminologija u europskome kontekstu: stanje i perspektive, Zagreb, 28. listopada 2021. (Marijana Horvat, Lana Hudeček i Milica Mihaljević)

Na Okruglome stolu Milica Mihaljević u izlaganju je Croatian linguistic terminology – one year later predstavila rad na internome projektu Jena. Prezentacija se može preuzeti ovdje. Marijana Horvat govorila je o gramatičkome nazivlju u projektu RETROGRAM, a Lana Hudeček govorila je o nazivlju u Hrvatskome mrežnim rječniku – Mrežniku. Obje su istaknula suradnju s projektom Jena. Okrugli stol je zbog epidemiološke situacije u cijelosti organiziran na Zoomu. Program skupa i knjižica sažetaka dostupni su ovdje.