Predstavljanje projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena na Županijskome stručnom vijeću učitelja hrvatskoga jezika, Sesvetski Kraljevec, 1. rujna 2023. (Lana Hudeček i Milica Mihaljević)

Na županijskome stručnom vijeću učitelja hrvatskoga jezika 1. rujna 2023. u Sesvetskome Kraljevcu Lana Hudeček i Milica Mihaljević održale su izlaganje Pravopisni, jezični i terminološki problemi povezani s novim riječima, pokratama i kraticama. U sklopu izlaganja predstavljen je projekt Jena i baza Struna (obrada naziva pokrata, kratica, neologizam).