Predstavljena monografija Hrvatsko jezikoslovno nazivlje na SIH-u, Zagreb, 8. srpnja 2023. (Milica Mihaljević)

Na Savjetovanju za lektore hrvatskoga kao inoga jezika održanome 7. i 8. srpnja 2023. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu Milica Mihaljević predstavila je monografiju Hrvatsko jezikoslovno nazivlje. Posebno je istaknula poglavlje Nazivlje ovladavanja hrvatskim kao inim jezikom, koje su napisale Maja Matijević, Milvia Gulešić Machata i Sanda Lucija Udier.