Autor: IHJJ

Rodno uravnotežen hrvatski jezik, praksa i perspektive

Na okruglom stolu Rodno uravnotežen hrvatski jezik, praksa i perspektive, koji je 7. veljače 2022. održan u sklopu međuinstitucijskoga sastanka prevoditeljskih službi u institucijama Europske unije, Kristian Lewis i Milica […]

Read More

Institutski projekt Jena do 31. prosinca 2023.

Na 6. redovitoj sjednici Znanstvenoga vijeća Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje održanoj 3. prosinca 2021. prihvaćen je plan rada na projektu Jena do 31. prosinca 2023. Novi su članovi […]

Read More

Okrugli sto o anglokalizmima u jezicima balkanskih Slovena, Beograd, 8. studenoga 2021. (Milica Mihaljević)

Na Okruglome stolu o anglokalizmima, koji je održan na Teamsu 8. studenoga 2021., Milica Mihaljević održala je izlaganje Anglizmi i pseudoanglizmi u hrvatskome jeziku, u sklopu kojega je predstavila projekt […]

Read More

7. međunarodni znanstveni skup Hrvatski sintaktički dani, Osijek 11. i 12. studenoga 2021.

Na 7. međunarodnome znanstvenom skupu Hrvatski sintaktički dani , koji je u organizaciji Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje održan na […]

Read More

Hrvatska terminologija u europskome kontekstu: stanje i perspektive, Zagreb, 28. listopada 2021. (Marijana Horvat, Lana Hudeček i Milica Mihaljević)

Na Okruglome stolu Milica Mihaljević u izlaganju je Croatian linguistic terminology – one year later predstavila rad na internome projektu Jena. Prezentacija se može preuzeti ovdje. Marijana Horvat govorila je […]

Read More

Okrugli stol „Hrvatska terminologija u europskome kontekstu: stanje i perspektive”

Treći terminološki okrugli stol pod naslovom Hrvatska terminologija u europskome kontekstu: stanje i perspektive u organizaciji Znanstvenoga vijeća za antropologijska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Instituta za hrvatski jezik […]

Read More

Kroatistika unutar slavističkog, europskog i svjetskog konteksta, Pula 30. rujna do 2. listopada (Lana Hudeček i Milica Mihaljević)

Lana Hudeček i Milica Mihaljević sudjelovale su na II. Međunarodnoj konferenciji Kroatistika unutar slavističkog, europskog i svjetskog konteksta koja se održala na Zoomu. Održale su izlaganje Jezični savjeti u Mrežniku […]

Read More

Jezik u digitalnom okruženju, Osijek 9. – 11. rujna 2021. (Milica Mihaljević)

Milica Mihaljević održala je izlaganje Rod i spol u hrvatskome jeziku i gender i sex u engleskome jeziku (s Anom Mihaljević) u sklopu kojega je prikazana obrada nazivlja rodno/spolno osjetljivoga […]

Read More

Jena prestavljana na skupu Izzivi slavistike v 21. stoletju

Na skupu Izzivi slavistike v 21. stoletju, 4. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki, Maribor, koji je održan 13. – 15. svibnja 2021. na platformi Teams Lana Hudeček i Milica […]

Read More

Jena predstavljena nastavnicima hrvatskoga jezika

Dana 13. ožujka 2021. projekt Jena predstavljen je članovima Županijskoga stručnog vijeća nastavnika hrvatskoga jezika u gimnazijama Grada Zagreba. Održano je pet izlaganja objedinjenih pod zajedničkim naslovom Jezikoslovno nazivlje u […]

Read More