Kategorija: Novosti

Predstavljanje projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena na Županijskome stručnom vijeću učitelja Hrvatskoga jezika Varaždinske županije, Ludbreg, 26. siječnja 2023. (Milica Mihaljević)

Na Županijskome stručnom vijeću učitelja Hrvatskoga jezika Varaždinske županije održanome u Ludbregu 26. siječnja Milica Mihaljević predstavila je projekt Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena te je upoznala sudionike Županijskoga vijeća […]

Read More

Dvostransko frazeološko delovno srečanje, Ljubljana, 16. prosinca 2022. (Barbara Kovačević)

Suradnica na projektu Jena Barbara Kovačević 16. prosinca 2022. održala je predavanje Frazeološka djelatnost u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Prikazala je frazeološku djelatnost koja […]

Read More

Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu, Zagreb, 1. i 2. prosinca 2022. (Lana Hudeček, Milica Mihaljević i Kristian Lewis)

Na skupu Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu održanomu u Zagrebu 1. i 2. prosinca u organizaciji Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Hrvatske zaklade za znanost, projekta Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika […]

Read More

Okrugli sto Slivenice i ostali tipovi neologizama u slovenskim jezicima, Beograd 12. svibnja 2022. (Milica Mihaljević)

Na Okruglome stolu o sraslicama, koji je održan na Teamsu 12. svibnja 2022., Milica Mihaljević održala je izlaganje Tvorbena analiza hrvatskoga koronavirusnog nazivlja, u sklopu kojega je predstavila obradu tvorbenoga nazivlja […]

Read More

Dva predavanja za nastavnike hrvatskoga jezika, Zadar 12. svibnja 2022. (Lana Hudeček i Milica Mihaljević)

Lana Hudeček i Milica Mihaljević održale su u sklopu Natjecanja iz hrvatskoga jezika u Zadru 12. svibnja 2022. dva predavanja za nastavnike hrvatskoga jezika: Funkcionalna gramatika i Mrežni izvori Instituta […]

Read More

Okrugli stol „Hrvatska terminologija u europskome kontekstu: novi obzori”

Četvrti terminološki okrugli stol pod naslovom Hrvatska terminologija u europskome kontekstu: novi obzori u organizaciji Znanstvenoga vijeća za antropologijska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i […]

Read More

Rodno uravnotežen hrvatski jezik, praksa i perspektive

Na okruglom stolu Rodno uravnotežen hrvatski jezik, praksa i perspektive, koji je 7. veljače 2022. održan u sklopu međuinstitucijskoga sastanka prevoditeljskih službi u institucijama Europske unije, Kristian Lewis i Milica […]

Read More

Institutski projekt Jena do 31. prosinca 2023.

Na 6. redovitoj sjednici Znanstvenoga vijeća Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje održanoj 3. prosinca 2021. prihvaćen je plan rada na projektu Jena do 31. prosinca 2023. Novi su članovi […]

Read More

Okrugli sto o anglokalizmima u jezicima balkanskih Slovena, Beograd, 8. studenoga 2021. (Milica Mihaljević)

Na Okruglome stolu o anglokalizmima, koji je održan na Teamsu 8. studenoga 2021., Milica Mihaljević održala je izlaganje Anglizmi i pseudoanglizmi u hrvatskome jeziku, u sklopu kojega je predstavila projekt […]

Read More

7. međunarodni znanstveni skup Hrvatski sintaktički dani, Osijek 11. i 12. studenoga 2021.

Na 7. međunarodnome znanstvenom skupu Hrvatski sintaktički dani , koji je u organizaciji Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje održan na […]

Read More